RODO

KLAUZULA   INFORMACYJNA   RODO

 

  1. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwanym dalej („RODO”);
  2. Administratorem danych osobowych swoich członków jest Stowarzyszenie Kreatywnych Seniorów „Ruch i Zdrowie” z siedzibą: 02-776 Warszawa, ul. Hirszfelda 16/36 i  jest one uprawnione lub zobowiązane do przetwarzania danych na podstawie wyraźnej zgody i prawnie usprawiedliwionych interesów tj. zadań wynikających z celów statutowych realizowanych przez SKS na podstawie Ustawy Prawo o stowarzyszeniach z 7 kwietnia 1989 roku /Dz.U.2020 poz.2261 wersja od 16 grudnia 2020r/ oraz Statut Stowarzyszenia zarejestrowany w KRS.
  3. Zarząd SKS ma obowiązek informowania, że podanie następujących danych jest wymogiem umownym i jednocześnie warunkiem przyjęcia na Członka Stowarzyszenia Kreatywnych Seniorów „Ruch i Zdrowie”: imię, nazwisko, PESEL, miejsce zamieszkania, numery telefonów kontaktowych, adresu poczty elektronicznej.
  4. Podanie wszystkich danych jest dobrowolne. Konsekwencją braku podania danych podstawowych jest brak możliwości przyjęcia kandydata do SKS. Natomiast nie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych uniemożliwia udział w imprezach opłacanych, a nie wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku w celach statutowych stowarzyszenia i jego promocji nie nakłada na SKS obowiązku wymazywania wizerunku ze zdjęć wykonywanych w trakcie imprez, lub uzyskanych z publicznych portali społecznościowych i mediów.
  5. Członkowi przysługuje prawo żądania dostępu do treści jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Dodatkowo każdy członek posiada prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych. Realizacja wymienionych w niniejszym akapicie praw odbywa się zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – w oparciu o definicje i mechanizmy opisane w tym rozporządzeniu.
  6. W przypadku gdy SKS przetwarza dane osobowe na podstawie zgody członka, członek ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  7. Członek ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na zasadach określonych przez ogólne rozporządzenie o ochronie danych, a w szczególności na podstawie art. 77 tego rozporządzenia. W Polsce organem nadzorczym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.
  8. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych i uczestniczące w realizacji zadania np. banki, ubezpieczyciele, placówki medyczne(m.in. w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń losowych), oraz inne podmioty niezbędne do wykonywania zawartych umów na realizację  odpowiednich świadczeń.
  9. Dane przetwarzane są przez cały okres trwania członkostwa w Stowarzyszeniu Kreatywnych Seniorów „Ruch i Zdrowie” lub do momentu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania.