STATUT

STATUT STOWARZYSZENIA KREATYWNYCH SENIORÓW „RUCH I ZDROWIE”

 /tekst jednolity/

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

 1. Stowarzyszenie pod nazwą „Stowarzyszenie Kreatywnych Seniorów „Ruch i Zdrowie”” zwane dalej „Stowarzyszeniem” działa na podstawie:

1/ ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz.104 z późń. zm.);

2/ ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego u o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz.873 z późń. zm.);

3/ niniejszego statutu.

§2

 1. Stowarzyszenie działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto stołeczne Warszawa.
 3. Stowarzyszenie ma prawo ubiegać się o członkostwo w krajowych i międzynarodowych organizacjach i stowarzyszeniach o podobnych celach i charakterze prowadzonej działalności.
 4. Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.

§3

 Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§4

 1. Stowarzyszenie posiada pieczęć podłużną.
 2. Stowarzyszenie ma prawo wydawania legitymacji członkowskich.

§5

 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej władz i członków organizacji.
 2. Do prowadzenia swych działań może zatrudniać pracowników oraz powoływać biuro.

II.ZAKRES, CELE I FORMY DZIAŁANIA

§6

Stowarzyszenie prowadzi działalność statutową na rzecz swoich członków oraz działalność publiczną na rzecz osób starszych.

§7

Cele działania Stowarzyszenia są następujące:

1/ upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,

2/ profilaktyka, ochrona i promocja zdrowia oraz propagowanie zachowań prozdrowotnych,

3/przeciwdziałanie zachowaniom depresyjnym związanym ze starością,

4/ poprawa sprawności fizycznej, kondycji i zdrowia seniorów,

5/ podejmowanie i rozwijanie społecznych inicjatyw na rzecz ludzi starszych, aktywizujących tę grupę,

6/ organizacja czasu wolnego seniorów,

7/ promocja i organizacja wolontariatu na rzecz ludzi starszych.

§8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1/ organizację różnorakich zajęć ruchowych dostosowanych do możliwości i sprawności seniorów ,

2/ umożliwienie i zachęcenie seniorów do uprawiania niektórych dyscyplin sportowych ,

3/ organizację ogólnodostępnych imprez  sportowych i sportowo-turystycznych,

4/ organizację wycieczek krajoznawczo-turystycznych  jedno- i wielodniowych oraz rekreacyjno-integracyjnych mających na celu poprawę kondycji psychicznej seniorów,

5/ organizację cyklu pogadanek na tematy: zdrowego odżywiania, aktywnego wypoczynku, zdrowego stylu życia, problemów psychologicznych związanych ze starością i innych rozwiązujących problemy ludzi starszych,

6/ organizację wyjazdów rehabilitacyjnych,

7/ organizacja integracyjnych wieczorków tanecznych.

§9

Stowarzyszenie ma prawo pobierać od swoich członków składki oraz przyjmować dary i ofiary na swoją działalność, w tym także od osób nie będących członkami, wyłącznie na cele statutowe.

§10

Stowarzyszenie może prowadzić działalność informacyjną i wydawniczą.

 III.PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW

§11

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 • członków zwyczajnych,
 • członków wspierających,
 • członków honorowych.

§12

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej w wieku przedemerytalnym bądź emerytalnym, który pragnie wnieść wkład pracy społecznej w urzeczywistnianie celów Stowarzyszenia i złoży pisemną deklarację o przyjęciu w poczet członków, wpłaci wpisowe oraz będzie opłacać składki członkowskie.
 2. Decyzje o przyjęcie w poczet członków oraz o pozbawienie członkostwa podejmuje Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały.

§13

 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna, deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
 2. Członkom wspierającym nie przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze, a także nie mają głosu stanowiącego.
 3. Decyzje o nadaniu statusu członka wspierającego podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.

§14

 1. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna w uznaniu szczególnych zasług dla Stowarzyszenia lub działalności charytatywnej na rzecz osób starszych.
 2. Godność członka honorowego nadaje na wniosek Zarządu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków wręczając legitymację członka honorowego.

§15

Do obowiązków członków zwyczajnych należy:

1/przestrzeganie statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

 2/ uczestnictwo w Walnych Zebraniach Członków,

3/ branie udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,

4/ przestrzeganie zasad współżycia społecznego oraz wzajemnej życzliwości i pomocy koleżeńskiej,

5/ regularne opłacanie składki członkowskiej.

§16

Członkom zwyczajnym przysługuje:

1/ bierne i czynne prawo wyborcze do organów Stowarzyszenia,

2/ prawo uczestniczenia we wszystkich organizowanych zajęciach,

3/ prawo zgłaszania opinii i wniosków do organów Stowarzyszenia dotyczących działalności Stowarzyszenia,

4/ prawo do zapoznania się z planami działania Stowarzyszenia,

5/ prawo do uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia i korzystania z pomieszczeń, sprzętu oraz środków dydaktycznych.

§17

 1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych działaniach Stowarzyszenia. Poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
 2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
 3. Godność członka honorowego uprawnia do udziału w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia z prawem wyrażania opinii.
 4. Członek honorowy oraz wspierający są zwolnieni od płacenia składek członkowskich.

§18

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

1/ dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu,

2/ wykluczenia przez Zarząd z powodu:

– nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres przekraczający 1 miesiąc, po bezskutecznym wezwaniu do ich uiszczenia,

– rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia,

3/ utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

4/ śmierć członka lub utrata osobowości prawnej przez członka wspierającego.

 1. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków .Do czasu decyzji Walnego Zebrania Członów słuchacz jest zawieszony w możliwości uczestnictwa w zajęciach. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

IV.WŁADZE STOWARZYSZENIA

§19

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków
 2. Zarząd
 3. Komisja Rewizyjna

§20

 1. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.
 2. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę organu.

§21

Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 3 lata. Członkowie organów mogą być do nich powoływani na więcej niż jedną kadencję.

§22

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW:

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
 2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 3. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze, i co 3 lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum, zwołuje się zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków.
 4. Walne Zebranie obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:

1/ z własnej inicjatywy,

2/ na żądanie członków  Komisji Rewizyjnej,

3/ na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane. O terminie i miejscu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania członkowie Stowarzyszenia muszą być powiadomieni na 7 dni przed datą zebrania.
 2. Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

§23

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

 1. Określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia.
 2. Uchwalanie zmian statutu.
 3. Wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia.
 4. Udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 5. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia.
 6. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.
 7. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.
 8. Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego.

§24

ZARZĄD:

 1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
 2. Zarząd składa się z 3 do 5 osób, spośród których na pierwszym posiedzeniu wybiera prezesa, wiceprezesa i skarbnika.
 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenie Zarządu zwołuje prezes.
 4. Uchwały Zarządu zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§25

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. Kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia.
 2. Realizowanie uchwał Walnego Zebrania.
 3. Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia.
 4. Planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej.
 5. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
 6. Przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia.
 7. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków.
 8. Ustalanie wysokości składek członkowskich.
 9. Organizacja biura Stowarzyszenia.
 10. Występowanie z wnioskami do Walnego Zebrania Członków o nadanie członkostwa honorowego.

§26

KOMISJA REWIZYJNA

 1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób, w tym przewodniczącego wybieranego na pierwszym posiedzeniu komisji.
 3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia komisji zwołuje przewodniczący.
 4. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§27

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia.
 2. Ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansów.
 3. Składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia.
 4. Wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielenie absolutorium Zarządowi.
 5. Wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie ich bezczynności.
 6. Wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

V. MAJĄTEK I GOSPODARKA FINANSOWA

§28

 1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

1/ składki członkowskie oraz jednorazowa opłata wpisowego,

2/ darowizny, zapisy i spadki,

3/ dotacje, subwencje, udziały, lokaty.

 1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

§29

SPOSÓB REPREZENTACJI

Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie, z zastrzeżeniem, że jedną z tych osób musi być prezes lub V-ce prezes.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§30

Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków bezwzględną większością głosów, w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§31

 1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

Wersja Statutu w formacie pdf do pobrania tutaj: STATUT Stowarzyszenia Kreatywnych Seniorow Ruch i Zdrowie